Olen syntynyt Pielavedellä ja savolaiset sukujuureni ovat vahvat. Lapsuus maatilalla opetti arvostamaan maatiloilla tehtävää työtä. Suomalainen luonto, metsä, elävä yhteisöllinen maaseutu sekä puhdas lähellä tuotettu ruoka on valtteja, joista kehitämme uusia elinkeinoja Itä-Suomeen. Jo huoltovarmuuden vuoksi suomalainen maatalous on turvattava ja kannattavuutta lisättävä. Kaupungitkin tarvitsevat maaseutua. Karjatalouden säilyttäminen on tärkeää myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Vihreillä on kaikista puolueista uusin maaseutupoliittinen ohjelma, tutustu siihen https://www.vihreat.fi/maatalousohjelma

Metsä on meille tärkeää sekä taloudellisessa mielessä että ilmaston kannalta. En kannata metsän kiinteistöveroa ja jokamiehen oikeus on säilytettävä. Metsä on myös hyvinvoinnin lähde ja marjastus, sienestys sekä metsästys tärkeitä harrastuksia suomalaisille. Metsästyksen osalta Suomessa on voimassa oleva metsästyslaki.

Metsänomistajana puolustan yksityisten metsänomistajien oikeutta hoitaa metsäänsä haluamallaan tavalla ja saada metsästä tuloa. Kannatan myös metsänomistajille maksettavaa tukea mm hiilinielusta ja ekosysteemipalveluista. Tulevan eduskunnan tulee pohtia tarkkaan ilmaston kannalta järkevä kuutiomäärä, mitä Suomessa voidaan päätehakkuilla hakata. METSO-rahoitusta yksityisten metsien arvokkaiden luontokohteiden suojeluun on lisättävä. KEMERA-tuet on säilytettävä. Metsien tuleva kestävä käyttö vaatii pohjaksi tarkat laskelmat metsien kasvusta. 

Teknologia ja tiede edistävät uusia ympäristöä säästäviä innovaatioita, mutta paras hiilensitoja on edelleenkin puu.  Metsien kyky sitoa hiiltä on suhteessa puun kasvuun ja talousmetsissä puun kasvua voidaan tehostaa oikeilla hoitotoimenpiteillä kuten taimikoiden hoidot ja harvennushakkuut. 

Suomessa on harvennushakkuurästejä. Yksityisten omistamissa talousmetsissä harvennushakkuisiin voitasiin kannustaa verotuksellisin keinoin. Metsävähennysoikeutta ei useinkaan ole perintömetsissä. Metsän hoidon tehostamiseksii perintöveron voisi lisätä metsävähennykseen oikeuttavaksi kulueräksi. Metsien hiilensidonnan kannalta metsän tulisi kasvaa järeäksi tukkipuuksi, jonka jalostusastetta on nostettava. 

Metsänomistajille olisi lisättävä tietoa erilaisista metsänkasvatustavoista. Omassa metsässämme harjoitamme riistametsänhoitoa eli metsään jätetään tiheiköitä eikä kaikkia lehtipuuta poisteta havupuutaimikoiden joukosta. Hirvien ravinnoksi jätämme taimikoihin pihlajaa ja haapaa. Suoperäisten maiden avohakkuita olisi syytä välttää maaperästä aiheutuvien kasvihuonekaasujen vähentämiseksi. Karummilla mailla avohakkuu ei niinkään aiheuta maaperän hiilididioksidi- ja metaanipäästöjä. 

Olen Pohjois-Savon MHY:n ja MTK:n jäsen. Vaikutan myös Maaseutu- ja Erävihreissä. Olen kiinnostunut metsänomistajien ajatuksista metsästä ja metsäluonnosta. Miten huomioit luonnon monimuotoisuuden omassa metsässäsi ja kiinnostaako metsänhoitotoimenpiteiden vaikutus vesistöön? Näitä metsänomistajien ajatuksia haluan koota myös Vihreiden poliittisia linjauksia varten.

Kaivoslain uudistaminen on välttämätöntä eikä vähiten luontoarvojen vuoksi. Maaperämme mineraalit ovat rikkaus, joiden hyödyntämisestä pitää kertyä enemmän tuloa yhteiskunnalle ja aluetalouteen. Suomen verolainsäädännön puutteiden takia Suomi menettää verotuloja vaikka mineraaleja on kaivettu maaperästämme miljardien arvosta. Lue Lisää >>

Kaivannaisteollisuuden harjoittamisesta on ohjauduttava enemmän korvauksia paikallisille ihmisille ja maaseudun yrityksille, jotka kärsivät kaivoksien haitoista. Malminetsintä tulee kieltää luonnonsuojelualueilla ja yritysten on vastattava kaivosten sulkemisesta ja ympäristön jälkihuollosta. Kaivoksia voidaan perustaa Itä-Suomeen edelleenkin, kunhan yritysvastuu toteutuu ja ympäristö huomioidaan. Kiertotaloutta tehostamalla lisätään arvokkaiden mineraalien talteenottoa, mikä vähentää painetta uusiin kaivoksiin.

Itä-Suomen elinvoiman kehittäminen kestävällä tavalla on tavoite, jonka puolesta tulen tekemään työtä kansanedustajana. Kestävää kehitystä Itä-Suomeen saamme yrittäjyydellä. Vastuullisen yritystoiminnan ja kestävän maatalouden kehittämisen kautta saamme hyvinvointia koko Itä-Suomeen. Myös tiestö koko Itä-Suomessa on saatava kuntoon ja saavutettavuutta lisättävä, jota etenkin nopea itärata edistäisi.